London | Mumbai :+44 (0) 207 609 2800 | New York :+1 (0) 646 757 1645

Open 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

Meet the team

  • Michael
  • Imad
  • Sunil
  • Neelam
  • Ashfaq
  • Ayesha
  • Harshada
  • Pranali
  • Sonali
  • Urmila
  • Gaurav
  • Sagar
  • Jatin
  • Roshan
  • Mangesh
  • Poorva
  • Siddharth
  • Aarti
  • Aniket
  • Asmita
  • Vaibhav
  • Kashifa
  • Suraj
  • Jagdish
  • Kashyap
  • Sunil
  • Darshan
  • Madhavi
  • Jangiti
  • Abhishek
  • Adinarayana
  • Srikanth
  • Manisha
  • Vanaja
  • Neha
  • Rahul
  • Aabid
  • Arvind
  • Meghana
  • Abhishek
  • Rahul
  • Amit
  • Ashfaq
  • Rashid
  • Homyar
  • Abdullah
  • Sushant
  • Joel
  • Rahul
  • Chaitanya
  • Akash
  • Sachin
  • Sameer
  • Roshan
  • Kanhaiya
  • Sandesh
  • Sagar
 • Yogendra
 • Sonia
 • Pooja
 • Divya
 • Sonali
 • Kalpana
 • Ashwini
 • Dipali
 • Ankita
 • Ruchita
 • Aasiya
 • Anam
 • Padma
 • Madhuri
 • Kiran
 • Priyanka
 • Dipanjali
 • Radhika
 • Deepti
 • Mumtaz
 • Subin
 • Shailesh
 • Tushar
 • Vitthal
 • Sushant
 • Tahir
 • Musab
 • Joseph
 • Suraj
 • Vikas
 • Praveen
 • Sanket
 • Karthik
 • Madan
 • Sharukh
 • Deepak
 • Mahendra
 • Sadiq
 • Prashant
 • Hirenkumar
 • Nitesh
 • Unnikrishnan
 • Dhanaji
 • Ranjeet
 • Vinayak
 • Onkar
 • Bhautik
 • Ahmed
 • Mehul
 • Oritan
 • Siddhesh
 • Usman
 • Ritesh
 • Mariappan
 • Justine
 • Sonu
 • Bhagbat
 • Datta
 • Pradeep
 • Akshay
 • Vidhi
 • Snehal
 • Hema
 • Manoj
 • Sandhya
 • Sushama
 • Chandrika
 • Gulam
 • Tejaswini
 • Nitin
 • Suraj
 • Aditi
 • Aditi
 • Kapil
 • Rita
 • Gibran
 • Chaitali
 • Rutuja
 • Anisa
 • Sukhdev
 • Ronak
 • Minal
 • Moncy
 • Prashant
 • Neha
 • Priyanka
 • Parvez
 • Satyendra

Sales enquiries

Call to make an enquiry,
for some advice or a chat.

For a no obligation conversation
call +44 (0) 207 609 2800
+44 (0) 203 286 0020 or contact us

ESG Desk

ESG modes of communication include internet & video telephony, remote desktop, IM and an online control panel to access 24/7.

Where we work

We can help you harness the true power of your data regardless of how it’s stored, and no matter its format.